Specjalistyczny sprzęt

Zapewniamy nie tylko doświadczony i wykwalifikowany personel, ale również odpowiednie zaplecze techniczne.

Dysponujemy m. in.:

 • kolbami pomiarowymi o pojemnościach: 20dm3, 50dm3, 200dm3, 500dm3, 2000dm3 oraz 4000dm3 wzorcowanymi przez Urząd Miar,
 • stanowiskami do modelowania pracy i testowania programów AccuLoad III,
 • stanowiskami do modelowania pracy i testowania programów dozowania dodatków firmowych,
 • stanowiskami do modelowania pracy i testowania układów kontroli przepełnienia i uziemienia,
 • specjalistycznymi urządzeniami kontrolno – pomiarowymi niezbędnymi do wykonywania prac rozruchowych tj. Master-meter i zestawy AccuLoad III do sprawdzania i kalibrowania linii nalewczych on – line,
 • zestawami do laserowego osiowania sprzęgieł maszyn i urządzeń,
 • wysokociśnieniowymi agregatami pompowymi o dużej wydajności  w wykonaniu przeciwwybuchowym do czyszczenia zbiorników,
 • pompami perystaltycznymi w wykonaniu przeciwwybuchowym do usuwania  odpadów ropopochodnych,
 • specjalistycznymi agregatami natryskowymi do wykonywania szczelnych powierzchni,
 • wyposażeniem specjalnym i środkami ochrony indywidualnej do bezpiecznego wykonywania  czyszczenia zbiorników po wszelkich produktach ropopochodnych,
 • kompletnym atestowanym  sprzętem w wykonaniu przeciwwybuchowym do wykonywania wyłączenia zbiorników paliwowych z eksploatacji, czyszczenia i włączenia do eksploatacji,
 • nowoczesnym sprzętem do pomiarów, komputerowej rejestracji i monitorowania stanu izolacji instalacji elektroenergetycznych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • sprzętem do udarowych pomiarów uziemień instalacji odgromowych,
 • aparaturą do lokalizacji tras, uszkodzeń i parametrów elektrycznych podziemnych linii kablowych,
 • przyrządami do pomiaru grubości powłok malarskich i uszczelniających,
 • koparkami do wykonywania precyzyjnych robót ziemnych,
 • kompletnymi zestawami do wykonywania piaskowania i szorstkowania powierzchni po powłoki malarskie i uszczelniające.

.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!