Rada Nadzorcza

RAFAŁ MILAND  – Przewodniczący Rady Nadzorczej

rafal_milandAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych Akademii im. Leona Koźmińskiego. Działalność zawodową zaczynał w Ministerstwie Finansów. W latach 2005 – 2006 Wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Malmö (Szwecja). W roku 2006 objął funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmował się kwestiami zapasów paliw, nadzoru nad rynkiem gazu ziemnego oraz współpracą na forum EU. W latach 2009 – 2012 pracował w PERN S.A., jako pełnomocnik Zarządu Spółki oraz Z-ca Kierownika Działu Zarządzania Projektami. Od stycznia 2012 r. – Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych. W trakcie pracy w Ministerstwie Środowiska pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

MATEUSZ WODEJKO – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

mateusz_wodejkoAbsolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Do czasu powołania na funkcję Członka Zarządu „OLPP” sp. z o.o. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Powiśle Park Sp. z o.o. – spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. Wcześniej pracował m.in. w Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska, UKNF, NBP, PGNiG S.A. i Urzędzie m.st. Warszawy. Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach spółek kapitałowych. Ukończył wiele kursów i szkoleń, w tym z zakresu rachunkowości finansowej, rewizji finansowej, prawa podatkowego, zamówień publicznych, ochrony informacji.

WŁODZIMIERZ WOLSKI – Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada dyplom MBA The Nottingham Trent University i Wielkopolskiej Szkoły Biznesu w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz z audytu i kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji. Od 1995 r. związany z branżą gazowniczą: PGNiG S.A. (1995 – 2005), GAZ-SYSTEM S.A. (2005 – do chwili obecnej). Zajmował stanowiska w obszarach technicznym, handlowym, ekonomiczno-finansowym, był Audytorem Wewnętrznym. Obecnie – Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego Oddziału w Poznaniu Spółki GAZ-SYSTEM. W latach 2008 – 2017 pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!