Specjalistyczny sprzęt

Zapewniamy nie tylko doświadczony i wykwalifikowany personel, ale również odpowiednie zaplecze techniczne.

Dysponujemy m.in.:

 • kolbami pomiarowymi o pojemnościach: 50 dm3, 200 dm3, 500 dm3, 2000 dm3 oraz 4000 dm3 wzorcowanymi przez Urząd Miar,
 • stanowiskami do modelowania pracy i testowania sterowników nalewu AccuLoad II / III / IV,
 • stanowiskami do modelowania pracy i testowania sterowników dozowania dodatków firmowych,
 • stanowiskami do modelowania pracy i testowania układów kontroli przepełnienia i uziemienia,
 • specjalistycznymi urządzeniami kontrolno – pomiarowymi niezbędnymi do wykonywania prac rozruchowych linii nalewczych
 • zestawami do laserowego osiowania sprzęgieł maszyn i urządzeń, – wysokociśnieniowymi agregatami pompowymi o dużej wydajności  w wykonaniu przeciwwybuchowym do czyszczenia zbiorników,
 • pompami perystaltycznymi w wykonaniu przeciwwybuchowym do usuwania odpadów ropopochodnych,
 • wyposażeniem specjalnym i środkami ochrony indywidualnej do bezpiecznego wykonywania  czyszczenia zbiorników po wszelkich produktach ropopochodnych,
 • kompletnym atestowanym  sprzętem w wykonaniu przeciwwybuchowym do wykonywania wyłączenia zbiorników paliwowych z eksploatacji, czyszczenia i włączenia do eksploatacji,
 • nowoczesnym sprzętem do pomiarów, komputerowej rejestracji i monitorowania stanu izolacji instalacji elektroenergetycznych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • sprzętem do udarowych pomiarów uziemień instalacji odgromowych,
 • aparaturą do lokalizacji tras, uszkodzeń i parametrów elektrycznych podziemnych linii kablowych,
 • wielofunkcyjnymi miernikami do wykonania pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 • zestawami komór próżniowych wraz z pompą do badania złączy spawanych wg. UDT
 • zestawami do badania prób szczelności zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych wg. UDT
 • zestawami do badania wydajności hydrantów
 • zestawami do sprawdzania ciśnieniomierzy / manometrów
Naftoserwis Sp. z o.o.