Pomyślne wyniki audytów zewnętrznych w Naftoserwis

W dniach 6 – 10 kwietnia 2018 roku  w Spółce Naftoserwis przeprowadzony został audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 zakończony decyzją o podtrzymaniu certyfikacji. Jednostka Certyfikująca TDT – Cert akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdziła, że system zarządzania stanowiący przedmiot oceny (w tym przeprowadzone audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania) spełnia mające zastosowanie wymagania dokumentów odniesienia oraz jest zdolny do osiągania oczekiwanych wyników. Audity przeprowadzone w Centrali Spółki oraz zakładach serwisowych w Nowej Wsi Wielkiej i Małaszewiczach potwierdziły zgodność stosowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Naftoserwis ze wszystkimi wymogami stawianymi przez normy. Jako mocne strony w obszarze objętym ocena uznano min: dobre zarządzanie Spółką, ciągłe doskonalenie jej działalność, dbałość o wizerunek zewnętrzny, czytelność  i zwięzłość dokumentacji, kompetencje pracowników oraz przygotowanie merytoryczne i organizacyjne spółki na wysokim poziomie.

Naftoserwis Sp. z o.o.