Skoda Octavia III

TematZawartość
Nazwa ogłoszenia:

Skoda Octavia III 1.8 TSI MR’ 13, Style DSG kolor: czarny,
Rok produkcji: 2016
cena minimalna 33 600 zł brutto;

Numer ogłoszenia:4/2023
Termin ogłoszenia:31 października 2023
Dokumenty do pobrania:skoda-octavia-2023-10-31.zip
Uwagi:

Szczegółowy stan samochodu i jego wycena określone są w ocenie stanu technicznego sporządzonych przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego ( PZM )
Oferty należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: marcin.krystek@naftoserwis.pl do dnia 31.10.2023 r. Podpisana oferta zakupu (z pełnymi danymi kupującego – w tym nr telefonu i adres e-mail) na formularzu załączonym do ogłoszenia winna być przesłana w formie scanu (plik *.pdf). Dwa dni robocze przed złożeniem oferty, należy wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej. Wadium należy przelać na konto bankowe Naftoserwis (73 1240 1066 1111 0010 0439 2607) lub przekazać w gotówce w siedzibie spółki ( Finlandzka 10, Warszawa). Wadium przepada na rzecz spółki jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny, jeżeli oferent złożył wadium w innej formie niż gotówka, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. Spółce przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę.
Oferty opiewające na ceny brutto niższe niż cena minimalna nie będą rozpatrywane. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z podmiotem który zaproponował najwyższą cenę. Wzór umowy wraz wzorem oferty jest dołączony do niniejszego ogłoszenia.
Spółka zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty jak również odstąpienia od zamiaru sprzedaży samochodu bez podania przyczyn.

Naftoserwis Sp. z o.o.