Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych w Naftoserwis sp. z o.o.

Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Naftoserwis sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naftoserwis Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa), zwany dalej Spółką. W sprawie związanych z przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem email: inspektor.rodo@naftoserwis.pl lub pisząc na adres siedziby Spółki.
 2. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. ODBIORCY DANYCH
  Odbiorą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzone.
 4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody.
 5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od ADO dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
  • żądania ich sprostowania (poprawiania), na podstawie art. 16 RODO;
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
  • żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
  • przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres Administratora;
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt III.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I i II.

 1. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 2. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
  Pani/Pana osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie.
 3. POSIADANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH                                                                                                          Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie każdej ze stron w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy odpowiednio z jedną ze Stron i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
 5. PRAWO WYCOFANIA ZGODY
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I i II.

 

W CV lub dokumentach przesyłanych w związku z procesem rekrutacyjnym prosimy o dopisanie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji w Naftoserwis sp. z o.o. (ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa), w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w następnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Naftoserwis Sp. z o.o.”.

W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 

Informujemy również, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Naftoserwis Sp. z o.o.